PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Zaproszenia

„Złote Kierpce”

27–28 maja 2017 r.
Autor: Maciej Stasiński

„Złote Kierpce”Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka”, zapraszają w dniach 27-28 maja do sali widowiskowej Zakopiańskiego Centrum Edukacji przy ul. Kasprusie 35 a, gdzie odbywać się będzie ósma edycja Tatrzańskiego Festiwalu Zespołów Góralskich „Złote Kierpce”.


Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach – dziecięcej (6–14 lat) i młodzieżowej i (14-20 lat). Zespoły będą rywalizowały o główne trofea - statuetki Złote, Srebrne i Brązowe Kierpce oraz nagrody pieniężne i rzeczowe.Laureaci wystąpią podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Festiwal stanowi także eliminacje do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.

Celem festiwalu jest prezentacja ambitnych tematów, ukazujących, oprócz muzyki, śpiewu i tańca, góralską tradycję, zwyczaje, obrzędowość, prace gospodarskie i dawne zabawy.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Zakopane w partnerstwie z Tatrzańskim Centrum Kultury „Jutrzenka”.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 75 z dn. 04.04.2017
VIII TATRZAŃSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW GÓRALSKICH

ZŁOTE KIERPCE
Zakopane 27-28 maja 2017
R e g u l a m i n

CELE PRZEGLĄDU
kultywowanie folkloru dziecięcego i dawnej obyczajowości wiejskiej a także tańca, śpiewu i muzyki góralskiej, zainteresowanie i zapoznanie dzieci i młodzieży z ich rodzimą kulturą, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji swoich dokonań i konfrontacji z innymi zespołami.

ZASADY OGÓLNE
1. Festiwal ma charakter konkursu i stanowi eliminacje do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.
2. Udział w festiwalu biorą dziecięce zespoły regionalne prezentujące folklor górali podhalańskich. Uczestnicy są zgłaszani w dwóch kategoriach wiekowych: 6-14 lat i 14-20 lat (wyjątkowo w widowiskach mogą wystąpić osoby dorosłe grające role osób starszych).
3. Zespoły powinny przygotować 20-25 minutowy program z określonym tytułem. Program powinien być dopasowany do wieku występujących. Program winien być oparty na tradycyjnym folklorze, zwyczajach, tradycjach, scenach rodzajowych. Grupy dziecięce winny zaprezentować w trakcie widowiska ludowe gry i zabawy. Grupy młodzieżowe mogą poruszać tematykę pasterską, zalotną i obrzędową – stosownie do wieku występujących.
4. W przeglądzie nie mogą być wystawiane sztuki regionalne oraz widowiska oparte na utworach dramatycznych.
5. Śpiew, muzyka i taniec muszą wynikać z treści i tytułu widowiska. Scenki obyczajowe, gry i zabawy nie mogą przekraczać czasowo 1/3 całości programu.
6. Zespoły winne przygotować inny scenariusz, niż prezentowały w roku ubiegłym na festiwalu w Zakopanem.
7. Laureaci głównej nagrody - Złotych Kierpcy z ubiegłego roku nie mogą brać udziału w tegorocznym festiwalu. Zdobywcy pozostałych miejsc - Srebrnych i Brązowych Kierpcy mogą brać udział w tegorocznym festiwalu.
8. Zespoły występują przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki. Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków.
9. Liczba dzieci biorących udział w festiwalu nie może przekroczyć 30 osób w jednym zespole.
Wszelkie sprawy nieujęte w poniższym regulaminie rozstrzyga organizator.
10. Przegląd odbędzie się na scenie widowiskowej w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ul Kasprusie 35a w dniach 27 i 28 maja 2017 od godz. 11.30. Dzień występu będzie ustalany indywidualnie. Dzień w którym zespół chciałby wystąpić należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia.
11. Imprezę w sobotę 27 maja poprzedzi korowód zespołów, który wyruszy o godz.
10:00 spod budynku „Jutrzenka” w Parku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 i
przejdzie przez Krupówki na Plac Niepodległości. W przypadku niepogody korowód będzie odwołany.
12. Laureaci Festiwalu wezmą udział w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w sierpniu w Zakopanem, prezentując przygotowane programy na scenie plenerowej w Wiosce Festiwalowej. Organizator zastrzega, że powinien być to ten sam program, jaki zespół prezentował na „Złotych Kierpcach”.
13. Kolejność występowania i dzień występu jest ustalony przez organizatorów.
Harmonogram będzie przesłany do kierowników zespołów drogą elektroniczną.
14. Dzieci powinny obserwować występy swoich konkurentów.

OCENA ZESPOŁÓW
1. Oceny zespołów dokona powołana przez organizatorów Komisja Artystyczna
według następujących kryteriów:
* dobór tematu widowiska, wykonanie i dobór tańców
* wydobycie cech charakterystycznych dla góralskiego folkloru
* śpiew góralski, muzyka, skład kapeli, sposób muzykowania, instrumentarium
* właściwy strój, ubiór, rekwizyty, uczesanie – dostosowane do tematu
* gwara
* ogólne wrażenie artystyczne
2. Komisja dokona wyboru najlepszych zespołów na Karpacki Festiwal
Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju.
3. Po zakończeniu przeglądu, każdego dnia odbędą się konsultacje jurorów z
kierownikami zespołów.

NAGRODY
1. Głównym trofeum będą statuetki: złote, srebrne i brązowe kierpce.
2. Wszystkie grupy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
3. Ponadto Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne ufundowane przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza
Zakopanego, nagrodę Starosty Tatrzańskiego oraz nagrody rzeczowe.
4. Dopuszcza się możliwość specjalnych nagród przyznanych przez sponsorów.
5. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w poniedziałek 29 maja o godz. 16.00 w Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a. Na uroczystość proszeni są przedstawiciele wszystkich zespołów biorących udział w festiwalu w strojach góralskich (kierownictwo zespołu + jedna para)

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem widowiska należy przesłać mailem
ewentualnie pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do dnia 4 maja 2017
roku na adres organizatora:
Urząd Miasta Zakopane
Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
Ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane,
e-mail:
kierpce.jutrzenka@gmail.com
2. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny
3. Członkowie zespołów na czas przejazdu i pobytu na przeglądzie winni być
ubezpieczeni
4. Organizatorzy zapewniają odpowiednie nagłośnienie
5. Organizatorami Festiwalu są Burmistrz Miasta Zakopane i Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem przy współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminę Miasto Zakopane, TCKiS JUTRZENKA w Zakopanem oraz MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas festiwalu, w celu wykorzystania ich przez Gminę Miasto Zakopane, TCKiS JUTRZENKA oraz MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio,
video,
b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c. wprowadzenia do obrotu,
d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,
f. najmu i dzierżawy,
g. nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i
retransmisji.
2. Uczestnicy festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i
nagraniowych w związku z udziałem w festiwalu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Gminę Miasto Zakopane, TCKiS JUTRZENKA w Zakopanem potrzeby organizacji
festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora festiwalu (w tym na
umieszczenie ich na stronie internetowej Miasta Zakopane i TCKiS JUTRZENKA).
VIII Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich ZŁOTE KIERPCE
(Nieprzekraczalny termin zgłoszenia do 4 maja 2017r.)


KARTA ZGŁOSZENIA

VIII Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich ZŁOTE KIERPCE

Nieprzekraczalny termin zgłoszenia do 4 maja 2017r

Zakopane 27-28.05.2017

(WYPEŁNIJ WSZYSTKIE RUBRYKI)

 

1. Pełna nazwa zespołu _______________________________________

 

2. Adres __________________________________

 

3. Imię, nazwisko kierownika zespołu_____________________

 

4. Tel. kom. ________________________________________

 

email_____________________________

 

5. Kategoria wiekowa (podkreślić odpowiednią): dziecięca 6-14 lat młodzieżowa 14-18 lat

 

6. Tytuł programu_______________________________________

 

7. Dokładny czas występu__________________________

 

8. Liczba wszystkich osób występujących (łącznie z muzyką)____________________

 

9. liczba opiekunów___________________

 

10. Numer konta bankowego, nazwa właściciela i adres, na który ma trafić nagroda pieniężna. Jeżeli podany jest prywatny numer konta konieczna jest zgoda instytucji patronującej na przelanie nagrody pieniężnej (na oddzielnej kartce z pieczątką i podpisem): 

__ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __

 

imię nazwisko właściciela konta:

 

adres:

10. Proponowany dzień występu:

 

11. Krótka historia zespołu i dokładny opis programu (co zobaczymy, na czym oparty jest program, charakterystyczne rekwizyty, instrument) na oddzielnej kartce!

 

Wszystkie rubryki karty zgłoszenia muszą być wypełnione w przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Jeżeli zgłoszenie wysłane jest mailem (skany) to należy potwierdzić wysyłkę telefonicznie bądź mailowo – odsyłamy potwierdzenie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami (info. dla konferansjera i scenariuszem) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 r. 

 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133/97, poz. 883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Urząd Miasta Zakopane, TCKiS Jutrzenka oraz przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności Urzędu miasta Zakopane, TCKiS  Jutrzenka w Zakopanem.

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść.

 

podpis instruktora pieczęć instytucji patronującej:

Zobacz w naszym sklepie:
  • „Portki”„Portki”Płyta DVD zawiera spektakl „Portki” zarejestrowany w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. (czas: 1 godz. 47 min.) Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa...
    30 zł
  • Bańka choinkowa IBańka choinkowa IBańka choinkowa (plastik) obleczona ręcznie wykonanym materiałem, ze wstążeczką i sznureczkiem. Obwód ok. 26 cm.
    10 zł
  • Magnes Folk na lodówkę VIMagnes Folk na lodówkę VIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego...
    7 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.