PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Zaproszenia

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE

Piątek, 21 lutego 2014 r.
Autor: PTH NT

WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIEPolskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego serdecznie zapraszają na WIECZORNE SPOTKANIE W BURSIE GIMNAZJALNEJ Z HISTORIĄ, TRADYCJĄ I KULTURĄ W TLE oraz połączony z prezentacją multimedialną wykład Roberta Kowalskiego "POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ŚRODOWISKO HISTORYKÓW I REGIONALISTÓW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW PODHALA 2004-2014", który odbędzie się w dniu 21 lutego (piątek) 2014 r. o godz. 18.00 w budynku Bursy Gimnazjalnej, ul. Nadwodnia 5 w Nowym Targu.


Po wykładzie w auli Bursy odbędzie się spotkanie działaczy i sympatyków Towarzystwa z okazji przypadającego  jubileuszu  10-lecia powstania Oddziału PTH w Nowym Targu. Serdecznie zapraszamy !

Po dwumiesięcznej przerwie Polskie Towarzystwo Historyczne wznawia  cykl otwartych wykładów naukowych pod wspólnym hasłem: „Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historia, kultura i tradycją w tle”. Pierwszy w szóstej już edycji referat związany będzie z przypadającym w tym roku jubileuszem 10-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu. Wykład nt. Polskie Towarzystwo Historyczne - środowisko historyków i regionalistów w służbie mieszkańców  Podhala 2004-2014, wygłosi Robert Kowalski prezes oddziału. Po wykładzie w auli Bursy Gimnazjalnej odbędzie się spotkanie działaczy i sympatyków Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy !

Nowotarski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego  został powołany 12 lutego 2004 r. Uchwałą Zarządu Głównego PTH w Warszawie. Od tego momentu jednostka terenowa tego najstarszego stowarzyszenia historyków polskich, poprowadzi aktywną działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą.

Oddział w Nowym Targu zostały założony przez członków działającej od stycznia 2003 r. Komisji Historii Wojskowości oraz historyków i regionalistów. Nadrzędnym celem jego istnienia stał się rozwój historycznych badań regionalnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Ziemi Podbabiogórskiej. Towarzystwo od początku swego powstania gromadzi, porządkuje i zabezpiecza materiały mające  znaczenie dla nauki o regionie, organizuje wyprawy naukowo-badawcze, wykłady, konferencje, seminaria, wystawy czasowe, promuje w środowisku ciekawe publikacje, prowadzi także własną działalność wydawniczą. Zabiera głos w istotnych sprawach dot. życia społecznego regionu a także angażuje się w ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego.

Od 2004 r. związany jest Deklaracją Współpracy z najważniejszymi organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi w regionie tj. Związkiem Podhalan, Towarzystwem Przyjaciół Orawy oraz Związkiem Polskiego Spisza.  W 2012 r. był natomiast inicjatorem powołania Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, w ramach którego współpracują cztery jednostki terenowe Towarzystwa z Nowego Sącza, Tarnowa, Limanowej i Nowego Targu.

Struktura organizacyjna oddziału w ciągu dekady ewaluował  i obecnie jego członkowie działają w dwóch komisjach tematycznych: Komisji Historii Wojskowości i Komisji Kultury oraz w Grupie Eksploracyjno-Badawczej. W latach 2007-2012 r. w strukturze oddziału funkcjonowała również Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Podhale w ogniu”. 

Realizując cele statutowe Oddział współpracuje z władzami samorządowymi: gminnymi i powiatowymi a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. Ponadto z instytucjami naukowymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Państwową Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i Tarnowie, Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej, Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu, Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie.

Ważnymi partnerami są organizacje społeczne i pozarządowe działające w regionie: Towarzystwem Przyjaciół Fortyfikacji, Związkiem Polskiego Spisza, Związkiem Podhalan, Towarzystwem Przyjaciół Orawy, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Miłośników Piwnicznej, Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej, a także z Parkami Narodowymi: Babiogórskim, Gorczańskim, Pienińskim Parkiem Narodowym oraz Towarzystwem Bursy Gimnazjalnej.

Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego swoją działalność realizuje na trzech płaszczyznach: naukowej, edukacyjnej i wydawniczej. Jednym z najważniejszych przejawów aktywności Oddziału jest działalność naukowo-badawcza, która wyraża się w realizacji kilku programów badawczych takich jak: „Gorczańskie cienie”,  „Lotnicze ślady w Gorcach”, „Umocnienia polowe na Podhalu, Spiszu, Orawie i w Pieninach”, „Lwowskie Noviforiana”, „Podhalańsko-suska Lista Katyńska” i inne. Wyniki prac prezentowane są na wystawach czasowych oraz omawiane na regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
W ciągu dekady Oddział było organizatorem i współorganizatorem blisko 40 konferencji, seminariów i sympozjów naukowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym współpracując w tym zakresie  ośrodkami i instytucjami naukowo-badawczymi. Do najważniejszych należy zaliczyć: „Artyleria forteczna na Podhalu i nad Adriatykiem”, „Kampania wrześniowa 1939 roku na Ziemi Jordanowskiej”, „Zaolzie-Jaworzyna 1938 r. Akt bezpodstawnej agresji czy sprawiedliwość dziejowa?”, „Zbójnictwo i bunty chłopskie na Podhalu w XVII w.”, „Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914–1918”, „Gorce w latach wojny i okupacji 1939-1945”, „Ks. Michał Głowacki a Powstanie Chochołowskie w 160 rocznicę wydarzeń”, „Wokół legendy „Ognia”. Opór wobec zniewolenia: Polska – Małopolska – Podhale 1945-1956”,  „Żołnierze majora „Borowego” Armia Krajowa w Małopolsce i na Podhalu”, „Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności”, „Karpaty pełne czarów. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”.

Towarzystwo, prowadzi działania edukacyjne i popularyzacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Jest organizatorem i współorganizatorem konkursów historycznych m.in. Od osady Stare Cło do miasta Nowy Targ, czy plastycznych  Moje miasto wczoraj i dziś. Oddział był również współorganizatorem wraz Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Targu konkursy międzyszkolne: Osobliwości mojej miejscowości oraz Osobliwości mojego regionu. Ich celem  było: umożliwienie uczniom zdobycia wszechstronnej wiedzy o własnym regionie, wprowadzenie w świat tradycji i związanych z nią wartości, wspieranie kontaktów z instytucjami kulturalno-oświatowymi na terenie Spisza, Podhala i Orawy, uwrażliwienie na wartość własnego regionu i kraju, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie zainteresowań uczniów, wyzwolenie w nich kreatywności literackiej, fotograficznej, plastycznej.

Istotna część działań edukacyjnych była latach 2007-2012 Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Podhale w ogniu”. Członkowie tej sekcji uczestniczyli w licznych uroczystościach patriotycznych na Podhalu, ale także organizowali przedsięwzięcia edukacyjne takie jak pikniki edukacyjno-historyczne, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne.

Nowatorski Oddział PTH organizował także liczne wystaw czasowe i to zarówno w Nowym Targu jak i w regionie. Łącznie opracowano i zrealizowano ponad 50 wystaw czasowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: „Zaolzie – Jaworzyna 1938”, „Lwowskie Noviforiana” „Katyń 1940. Pamiętamy”, „Dr Jan Bednarski (1860-1926)”, „Podhale niezłomne 1939-1945”, „Dzieje Bursy Gimnazjalnej w dokumencie i fotografii utrwalone”, „Tutaj w Tatrach czułem się najlepiej”. Wizyty Prezydentów II RP w Nowym Targu i na Podhalu, „Lenin wiecznie żywy … plakaty propagandowe w PRL-u”, „Historia ludzkich osiągnięć. Rola świadectw szkolnych i dyplomów zawodowych w życiu człowieka”.

W latach 2006-2010 był  organizatorem i współorganizatorem rajdów historyczno-edukacyjnych: Rajd Szlakami Żołnierzy Józefa Kurasia „Ognia”(trzy edycje: 2006, 2007 i 2008) oraz Rajd Szlakami Żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich (2009 i 2010). Jedną z form współpracy ze środowiskiem nauczycielskim organizacja od 2007 r. cyklu warsztatów metodycznych, realizowane wspólnie z Delegaturą Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie.

Ważnym obszarem aktywności PTH jest działalność wydawnicza. Oddział jest wydawcą trzech cenionych w środowisku serii publikacji naukowych: „Podhalańskie Monografie Historyczne” oraz „Prace Komisji Wojskowości” i „Prace Komisji Kultury”. Ponadto, nakładem Towarzystwa ukazują się wydawnictwa pokonferencyjne oraz foldery z wystaw czasowych. W latach 2003-2014 Oddział wydał 20 publikacji naukowych, popularno-naukowych.

Pasja i kreatywność osób tworzących nowotarski Oddział PTH są gwarantem realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć, co nie wyklucza konieczności pozyskiwania nowych sił mogących stać się źródłem cennych inicjatyw. Dla wszystkich identyfikujących się z  programem szeregi Towarzystwa stoją otworem. Oddział powstał z zamiarem zjednoczenia przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki we wspólnej pracy na rzecz pogłębiania wiedzy o przeszłości dziejowej regionu. Jego ambicją jest pełnienie roli ośrodka kreującego, integrującego i koordynującego wszelkie podejmowane w tym kierunku działania twórcze i popularyzatorskie.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Grafika Folk w ramce VGrafika Folk w ramce VGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala...
    55 zł
  • Aniołek średni VAniołek średni VAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 9 cm. Ozdoba np. choinkowa.
    10 zł
  • Opera góralska „Naski Świat”Opera góralska „Naski Świat”Opera góralska „Naski Świat” wg libretta Franciszka Łojasa Kośli doczekała się swojej wersji filmowej (1 godz. 33 min.). Produkcja trwała prawie rok. Na...
    35 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.