PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Zaproszenia

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowej

21–22 kwietnia 2017 r.
Autor: PTH NT

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy środkowejPrzez dwa dni 21-22 kwietnia 2017 r. w Nowym Targu odbywać się będą wykłady, dyskusje i debaty naukowców zajmujących się dziejami państw i narodów mieszkających w naszej części Europy. Okazją do tego spotkania jest organizowana przez Muzeum Podhalański im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Poznać i zrozumieć. Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej.”


O znaczącej randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż wspólnym patronatem objęli je Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Konsulowie Generalni Słowacji i Węgier. Nie po raz pierwszy zresztą organizatorzy mając tak zacnych patronów. Warto w tym miejscu bowiem wspomnieć, iż tegoroczna konferencja nawiązuje do dwóch poprzednich, niezwykle udanych wydarzeń naukowych organizowanych. W roku 2015 r. zorganizowano w Nowym Targu Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni dziejów”, z kolei w 2016 r. gościliśmy w Stolicy Podhala uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”.

W bieżącym roku, przez cały piątek i sobotę w nowotarskim ratuszu obradować będą naukowcy z szeregu ośrodków naukowych i to zarówno z Polski (Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Lublina),  ale także z zagranicy: Słowacji (Bańskiej Bystrzycy, Preszowa, Nitry, Rużomberoku, Trnawy, Starej Lubowli), Węgier (Budapeszt) Rosji (Moskwa) i Ukrainy. Łącznie wygłoszonych zostanie 41 referatów autorstwa 45 prelegentów. Po raz pierwszy, w sobotę obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach równolegle tj.: w Sali reprezentacyjnej ratusza oraz na Sali wystawowej w muzeum. Ilość aplikacji jaka napłynęła bardzo mile zaskoczyła i przerosła oczekiwania organizatorów. Z tej liczby komitet naukowy zmuszony był dokonać wyboru najciekawszych tematów, które zostaną zaprezentowane  na sesjach plenarnych.  Obradom towarzyszyć będą debaty i dyskusje, w których będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany tematyka sesji. Wykłady będą otwarte i bezpłatne. W ratuszu będzie również można nabyć wydawnictwa naukowe, poświęconej problematyce poruszanej na konferencji.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tej wyjątkowej uczcie intelektualnej i niewątpliwie ważnym wydarzeniu naukowym w naszym mieście. Szczegółowy program poniżej ale także na stronach internetowych i profilach fb  organizatorów.


PROGRAM

21 IV 2017 r. (piątek)

10.00     Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

Wykład inauguracyjny

10.10               Dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

10.30               Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie (?)

10.50     Przerwa kawowa

 

PANEL I

Moderator: mgr Bartosz Wachulec

11.00               Dr Bogdan  Kloch (Muzeum w Rybniku), Państwo rybnickie czeskiego rodu Lobkowiców w księstwie raciborskim na Górnym Śląsku  (II połowa XVI - I połowa XVII w.).

11.20               Dr Tibor Dohnanec (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Z protitureckej pevnosti posledná ochranná bašta monarchie. Zmeny funkcie pevnosti Komárno v obrannom systéme Uhorska.

11.40               Mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Modernizacja systemów obronnych zamków nad górnym Dunajcem w dobie najazdów husyckich.

12.00               Mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni), Vojenská posádka na hrade Ľubovňa a v meste Stará Ľubovňa v čase spišského zálohu.

12.20    Dyskusja

12.40    Przerwa kawowa

 

PANEL II

Moderator: mgr Peter Žarnovský

13.00                          MgrLucia Šteflová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku v prvej polovici 17. storočia.

13.20               Dr Monika Bizoňová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Náboženské pomery v oblasti poľského Spiša v období 17. a 18. storočia.

13.40               Mgr Marcela Domenová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), K problematike rekonštrukcie šľachtickej knižnice Zamoyski.

14.00     Dyskusja

14.10     Przerwa obiadowa

 

PANEL III

Moderator: mgr Paweł Kocańda

15.10               Mgr Bartosz Wachulec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Historiografia polska i czeska wobec późnośredniowiecznych epidemii w miastach Europy Środkowej.

15.20               Mgr Matúš Vojna (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Vývoz uhorského vína do Poľska a východné Slovensko v slovenskej a českej historiografii.

15.40               Mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im.  Loránda Eötvösa, Budapest), Pilnować tradycji, poznać świata – ideologia i pedagogika węgierskich akademików ludowych.

16.00                PhDr. Anton Hruboň, PhD.; doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Univerzita Mateja Bela v   Banskej Bystrici), Český, maďarský a poľský aspekt v slovenských dejinách 20. storočia v  slovenských učebniciach dejepisu po roku 1989.                                      

16.20      Dyskusja

16.30      Przerwa kawowa

PANEL IV

 

Moderator: dr Bogdan  Kloch

16.40               Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.(Filozofická fakulta Trnavskej univerzity), Ľudovít Štúr a jeho spolupráca s predstaviteľmi slovanských národov v polovici 19. stornia.

17.00               Mgr Kamli Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Nie tylko Wawel. Czeskie ślady w historii i tradycji dawnych krakowskich przedmieść.

17.20               Dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Dziedzictwo Austro-Węgier na kolejach Polski, Czechosłowacji i Węgier w okresie międzywojennym - balast czy wartość dodana.

17.40    Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

22 IV 2017 (SOBOTA)

10.00               Otwarcie drugiego dnia konferencji 

 

SEKCJA I

SALA REPREZENTACYJNA - PARTER

 

PANEL V

Moderator: dr Łukasz Lewkowicz

10.00                          Mgr Katarína Ristveyová  (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici),  Revízne koncepcie Maďarska týkajúce sa územia Slovenska od Trianonu po Viedenskú arbitráž.

10.20                          Mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya),  Zbrodnie nieprzyjaciół przyjaźni polsko-słowackiej. Spojrzenie z Orawy na działania Czechów w okresie kształtowania się granic państwowych oraz ich późniejszych następstw.

10.40               Mgr Pavol Lukáč (Katolícka univerzita v Ružomberku), Slovenská iredenta vo svetle československo-poľských diplomatických vzťahov (1918 – 1938).

11.00               Mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Poznać i zrozumieć. Dziennikarskie echa wizyty ks. infułata Andrzeja Hlinki w Polsce w sierpniu 1936 r.

11.20               PhDr., Róbert Arpáš Ph.D. (Katedra histórie FF UKF v Nitre), Pobyt delegácie Slovenskej ligy v Poľsku v roku 1938. Kapitola z poľsko – (česko)slovenských vzťahov v medzivojnovom období.

11.40   Dyskusja

12.00   Przerwa kawowa

 

PANEL VI

Moderator: mgr Łukasz Wiater

12.10               Mgr Erik Ondria (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove) Cyperská kríza v roku 1974 z pohľadu poľsko-československej dobovej tlače (Trybuna Robotnicza-Rudé Právo).

12.40               Dr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny, raków), Relacje polsko-czechosłowacko-węgierskie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku widziane oczami emigrantów środkowoeuropejskich.

13.00               Dr Jadwiga Sobczuk (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), Kościół na Słowacji w latach 1945-1969.

13.20   Dyskusja

13.30    Przerwa obiadowa

PANEL VII

Moderator: dr Jadwiga Sobczuk

14.30               Mgr Bartosz Bobek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polityka historyczna Węgier po 1989 roku.

14.50               Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologia UMCS, Lublin), EUWT na Węgrzech jako modelowy przykład współpracy transgranicznej – wnioski dla Polski.

15.10                          Mgr Bartosz Wujec, mgr Łukasz Wolski (Uniwersytet Wrocławski), Jedność Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wyzwań europejskich.

15.30               Mgr Ivo Hopta (Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej derácie, Moskva,), Ruský vektor v zahraničnej politike Slovenskej a Českej republiky v rokoch 2012 – 2016.

15.50               Mgr Kamil Pluta, mgr Adam Starzyk (Uniwersytet Wrocławski), Współpraca Grupy Wyszehradzkiej a konflikt ukraińsko-rosyjski w kontekście bezpieczeństwa Europy.

16.10   Dyskusja

16.30   Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

SEKCJA II

SALA WYSTAWOWA - I PIĘTRO

10.00   Otwarcie obrad Sekcji II 

PANEL II/1

Moderator: mgr Natalia Gabryś

10.00               Mgr Liliya Bannikowa (Uniwersytet Wrocławski), Ukraina, Polska, Słowacja jako części ziemi Łemkowskiej.

10.20                          Mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Węgry, Ukraina oraz Polska w kontekście wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów – próba charakterystyki.

10.40               Mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Inspiracje dworem węgierskim w kontekście urzędów ministerialnych.

11.00               Dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Centrum Informacji aukowej, Biblioteka i Archiwum), Historia współpracy naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie z ośrodkami naukowymi Słowacji, Czech i Węgier.

11.20               Mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytetu Jagielloński), Między zrozumieniem a egzotyką. Obraz Europy Środkowej w sztuce, filmie i kulturze popularnej.

11.40    Dyskusja

11.50   Przerwa kawowa

PANEL II/2

Moderator:dr Anna Krzemińska

12.00               Mgr István Balázs (Polski Insytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Węgrzy w Legionach Józefa Piłsudskiego w świetle relacji polskich oficerów.

12.20               Mgr Michał Janik (Uniwersytet Warszawski), Obraz narodowościowych relacji żołnierzy monarchii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1918.

12.40               Mgr Wioleta Dudzik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Cmentarz wojenny w Łużnej -  miejsce spoczynku żołnierzy wielonarodowościowej armii Austro Węgierskiej w Wielkiej  Wojnie. Polacy, Węgrzy, Czesi. 

13.00   Dyskusja

13.10    Przerwa obiadowa

PANEL II/3

Moderator: mgr Jakub Pieczara

14.00               Mgr Lukáš Hedmeg (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Spolupráca slovanskej mládeže združenej v študentských spolkoch v Prahe na prelome 19. a 20. storočia.

14.20               Mgr Natalia Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Relacje polsko-czeskie na Śląsku Cieszyńskim 19 X 1918-28 VII 1920 r.

14.40               Paweł Klęk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Węgierska pomoc dla Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

15.00   Dyskusja

15.10   Przerwa na kawę

PANEL II/4

Mderator: mgr Michał Janik

15.20                          Dr Luciána Hoptová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Vybrané osobnosti bieloruskej emigrácie na území Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenskej republike v rokoch druhej svetovej vojny.

15.40               Mgr Magdalena Woszczek, (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polacy na Węgrzech w latach 1939-1945. Wojna - polityka - codzienność. Uwarunkowania i bilans.

16.00              Mgr Jakub Pieczara (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich oraz 11 Czechosłowacki Batalion Piechoty – Wschód podczas  obrony Tobruku w 1941 roku.

16.20   Dyskusja i zakończenie obrad Sekcji II

 

16.30   Podsumowanie i zakończenie konferencji w Sali R

Zobacz w naszym sklepie:
  • Wisiorek "Sopel"Wisiorek "Sopel"Wisiorek z kwarcem pokrytym tytanem. Obw. 60 cm. Dł. zawieszki 3,5 cm.
    60 zł
  • Ludowe etui na tablet VILudowe etui na tablet VILudowe etui z ciemno-szarego filcu zapinane na rzep, kolorowy haft maszynowy. Etui nadaje się do przechowywania np. tabletu. Wymiary: szerokość 21 cm, długość 31 cm.
    60 zł
  • Wisior "Kula Jadeitu"Wisior "Kula Jadeitu"Wisior z dużą /średn. 2,5 cm./ i stosunkowo ciężką, z grawerowaną we wzór, kulą jadeitu. Resztę stanowią oponki amazonitu /mniejsze, przeźroczyste/ , oponki jaspisu...
    100 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.