PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Rabka-Zdrój

Wiadomości

20 lat samorządu w Rabce-Zdroju

Sobota, 5 czerwca 2010 r.
Autor: Piotr Kuczaj

20 lat samorządu w Rabce-Zdroju2 czerwca obchodzono w naszej gminie dwudziestolecie samorządu terytorialnego. Ciała samorządowe (wójtów, burmistrzów, prezydentów i rady) powołała ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. nadając im szeroki zakres uprawnień. Już 27 maja 1990 r. odbyły się w całej Polsce wybory samorządowe, uznawane za pierwsze w pełni demokratyczne wybory po odzyskaniu przez nasz kraj suwerenności. Z kolei reformą samorządową (wraz z późniejszymi zmianami) uznaje się za jedną z najbardziej udanych reform w minionym XX–leciu. Reforma ta zasadza się na dwóch ważnych filarach zasadzie pomocniczości (władza jak najbliżej obywateli) i bezpośrednich wyborach wójtów i burmistrzów.


Rabczańskie uroczystości podzielono na dwie części. Najpierw w kościele św. Teresy od dzieciątka Jezus odbyła się msza święta za pomyślność samorządu i za zmarłych radnych, pracowników urzędu miasta, sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych. Celebrował ją proboszcz ks. prałat Józef Kapcia który w swoim kazaniu nawiązał do mowy pożegnalnej Pana Jezusa w Wieczerniku i listu Św. Pawła do Efezjan oraz działalności pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie. Wiele mówił również o potrzebie solidarności takiej jaką miały pierwsze gminy chrześcijańskie. Podczas mszy świętej, której asystował poczet sztandarowy miasta Rabka-Zdrój, przedstawiciele władz samorządowych przekazali na ręce ks. proboszcza dar ołtarza – pozłacany kielich. Ks. Józef Kapcia nazwał go „kielichem samorządowym”.

Drugą część uroczystości wypełniła zorganizowana w restauracji „Victoria” konferencja „20-lecie Samorządu Terytorialnego gminy Rabka-Zdrój”. Zaproszenie zostali na nią wszyscy byli i obecni działacze samorządowi, obywatele honorowi Rabki-Zdroju i goście specjalni. W tej ostatniej grupie znaleźli się wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys, dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Anatol Władyka, minister – rzecznik praw dziecka Marek Michalak, posłowie Andrzej Gut-Mostowy, Anna Paluch i Edward Siarka. Wszyscy oni zabierali głos w dyskusji. Obecność władz powiatu zaznaczył Marek Szarawarski występujący w podwójnej roli – także byłego radnego miejskiego. Odczytane zostały również listy do uczestników konferencji nadesłane przez marszałka woj. małopolskiego Marka Nawarę i starostę nowotarskiego Krzysztofa Fabra.

Podstawą wystąpień był referat wymienionego wyżej dyrektora Anatola Władyki. Burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło dokonała prezentacji najważniejszych osiągnięć gminnego samorządu w minionym dwudziestoleciu ilustrując swe wystąpienie krótkim filmem. Minutą ciszy uczczono pamięć tych działaczy samorządowych, którzy tymczasem zmarli.

Pod koniec konferencji odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń, okolicznościowych plakietek i dyplomów. Listy odznaczonych publikujemy poniżej. W części są one tożsame ze spisami burmistrzów, ich zastępców, sekretarzy gminy (miasta), skarbników, radnych, sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych. Jest to cenny dokument pozwalający zorientować się, jak wiele osób w ciągu pięciu kadencji pracowało w samorządzie terytorialnym na rzecz mieszkańców miasta Rabka-Zdrój, Chabówki, Ponic i Rdzawki. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego DaCamera.

 

Odznaczeni pracownicy samorządowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę, który dzieli się na trzy stopnie:

I Stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

II Stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III Stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

 

Na wniosek Burmistrza Miasta zostali odznaczeni:

Pracownicy samorządowi - Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 1. Pani Ewa Czyszczoń podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój od 1 września 1985 r., pracując nieprzerwanie do chwili obecnej, początkowo na stanowisku referenta, a obecnie podinspektora kierując pracą sekretariatu urzędu miasta.
 2. Pani Grażyna Dziechciowska podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój, początkowo na stanowisku referenta, później podinspektora, a z dniem 14 lutego 2007 r. powierzono jej stanowisko Zastępcy Skarbnika Miasta Rabka-Zdrój, po czym Uchwałą Rady Miasta z dniem 4 października 2007 r. została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Rabka-Zdrój pełniąc równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo - Budżetowego.
 3. Pani Anna Gąsior z dniem 1 sierpnia 1988 r. podjęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju a z dniem 1 września 2004 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju i pełni tę funkcję do chwili obecnej.
 4. Pani Joanna Lelek od 15 stycznia 1981 r. podjęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju, początkowo na stanowisku instruktora kulturalno - oświatowego, a od 10 marca 1993 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora tej placówki.
 5. Pani Barbara Łopata podjęła pracę od 1 czerwca 1990 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, początkowo na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, i została awansowana z dniem 1 lipca 1996 r. na stanowisko pracownika socjalnego, a z dniem 1 października 2005 r. zatrudniona została na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i zajmuje to stanowisko do chwili obecnej.
 6. Pani Maria Nowacka - od 1 września 1980 r. podjęła pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rabce-Zdroju - w Zakładzie Zieleni Miejskiej, a od 24 czerwca 1992 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce-Zdroju na stanowisku Kierownika, pracując nieprzerwanie do chwili obecnej.

 

Pracownicy samorządowi odznaczeni - Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

 1. Pani Barbara Biernat po zaliczeniu stażu podjęła pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Sączu - Rejonowym Oddziale w Nowym Targu, skąd oddelegowana została z dniem 1 czerwca 1977 r. do pracy w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój, pracując nieprzerwanie do chwili obecnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.
 2. Pani Maria Daszkiewicz podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój od dnia 1 lipca 1979 r. - początkowo na stanowisku starszego referenta, po czym została z dniem 1 stycznia 1985 r. awansowana na stanowisko Sekretarza Urzędu, a z dniem 29 października 1990 r. Rada Miejska w Rabce Uchwałą Nr VII/55/90 powołała Marię Daszkiewicz na stanowisko Sekretarza Miasta i pełni tę funkcję do chwili obecnej oraz została mianowana na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, a od 2007 r. na stanowisko Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych.
 3. Pani Zofia Janicka podjęła pracę zawodową w 1968 r. a pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój podjęła w 1998 r. początkowo na stanowisku inspektora, a od 2007 r. na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Pani Danuta Majchrowicz podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój od dnia 1 kwietnia 1988 r. początkowo na stanowisku inspektora, a od 1990 r. w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym na stanowisku prowadzącej kadry, pełniąc funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, a od 2007 r. pełni funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.
 5. Pani Maria Palarczyk po ukończeniu wstępnego stażu podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój z dniem 24 czerwca 1976 r. na stanowisku referenta, pracując nieprzerwanie do chwili obecnej realizując zadania z zakresu rolnictwa i działalności gospodarczej.
 6. Pani Barbara Piszczek od lutego 1985 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój, pracując nieprzerwanie do chwili obecnej, początkowo na stanowisku inspektora, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Zastępcy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Komunikacji, obecnie podinspektora.
 7. Pani Barbara Sochacka podjęła pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój od dnia 15 marca 1979 r. - pracując nieprzerwanie do chwili obecnej, początkowo na stanowisku referenta, kierownika referatu obecnie podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.
 8. Pani Kazimiera Stachnik otrzymała stypendium fundowane z Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tam też podjęła pracę, gdzie pracowała do 1986 r. na stanowisku Głównej Księgowej Budżetu Miasta. W związku z przeprowadzeniem się do Rabki od 1986 r. podjęła pracę w PTTK Rabka na stanowisku Głównej Księgowej, a pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój rozpoczęła od dnia 1 sierpnia 1998 r. - na stanowisku Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym.
 9. Pani Joanna Zapała rozpoczęła pracę zawodową w 1979 r., w służbach społecznych, które od 1990 r. zostały przekazane do realizacji przez samorządy gminne. Od 2 czerwca 1993 r. została zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. W Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój jest zatrudniona od 2004 r. początkowo na stanowisku inspektora, a od 2007 r. na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału.
 10. Pan Adam Radoń pracę w Urzędzie Miasta Rabka-Zdrój podjął z dniem 1 lipca 1986 r. pracując nieprzerwanie do chwili obecnej, początkowo na stanowisku inspektora, a obecnie podinspektora realizując zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych.

 

I KADENCJA RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ 1990 – 1994

Burmistrz Miasta: Witold Wnęk, Jan Wieczorkowski. Zastępcy Burmistrzów: Stanisław Romaniuk, Mieczysław Matusik, Józef Łopata. Sekretarz: Bogumiła Skawska, Maria Daszkiewicz. Skarbnik - Maria Budyn. Radni: 1. Kazimierz Bator, 2. Stefan Biedroń, 3. Maria Czyżowicz, 4. Jan Gaik, 5. ś.p. Marian Gorczyński +, 6. Władysław Habura, 7. Helena Jędrasiak, 8. Zdzisław Kochanowicz, 9. Stanisław Kołodziej, 10.Mieczysław Kossek, 11.Stanisław Kwak, 12.ś.p. Janusz Łęczyński +, 13.Józef Łopata, 14. ś.p. Jerzy Muniak +, 15. Anna Olszyńska, 16. ś.p. Jan Papierz +, 17.Kazimierz Pranica, 18.Franciszek Rapacz, 19.Zuzanna Rogowiec, 20.Józef Skawski, 21. Marian Szot, 22.Kazimierz Szczęśniak, 23. Witold Wnęk, 24. Czesław Wójtowicz, 25. Stanisław Zając, 26. Kazimierz Zapała. Sołtysi: ś.p. Chrobak Franciszek – Rdzawka, Rapacz Czesław – Ponice, Ceremuga Jan – Chabówka. Przewodniczący Komitetów Osiedlowych: Śmietana Zbigniew - Zaryte, Łopata Józef – Słone, ś.p.Rola Władysław - Łęgi, Sroka Piotr – Orkana, Żarnowski Edward - Rynek, Szewczyk Edward – Sądecka, Jędrasiak Helena – Centrum, Aurita-Piątkowski Zbigniew - Nowy Świat.

II KADENCJA RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ 1994 – 1998

Burmistrz Miasta: Jan Wieczorkowski, Jan Pyka. Zastępcy Burmistrzów: Jan Pyka, Antoni Rapacz. Sekretarz - Maria Daszkiewicz. Skarbnik: Maria Budyn, Elżbieta Kościelniak. Radni: 1. Maria Czyżowicz, 2. Ryszard Domaradzki, 3. Ewa Dubrowska, 4. Adam Haza, 5. Wojciech Iskrzycki, 6. Józef Łopata, 7. Adam Malacina, 8. ś.p. Jacek Miśkowiec +, 9. Jan Porzycki, 10.Antoni Rapacz, 11.Zuzanna Rogowiec, 12.Ewa Szajner, 13. Stanisław Sienkowiec, 14.Wojciech Skałka, 15. Józef Skawski, 16.Bogusław Sroka, 17.Bronisław Stachnik, 18.Paweł Stojowski, 19.Andrzej Tejza, 20. Kazimierz Teper, 21. Jan Wieczorkowski, 22. Kazimierz Zapała, 23. Zbigniew Żmuda, 24. Józefa Żurek. Sołtysi: ś.p. Chrobak Franciszek – Rdzawka, Rapacz Antoni – Rdzawka, Iskrzycki Wojciech – Ponice, Domaradzki Ryszard – Chabówka. Przewodniczący Komitetów Osiedlowych: Zapała Kazimierz – Zaryte, Zuber Krystyna – Słone, Zając Tomasz – Słone, Stefaniak Władysław – Łęgi, Żurek Edward – Traczykówka, Gozdecki Stanisław – Orkana, Tokarczyk Eugeniusz – Sądecka, Kurek Emil – Sądecka, Majchrzak Małgorzata – Centrum, Krasiński Florian - Nowy Świat.

III KADENCJA RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ 1998 – 2002

Burmistrz Miasta: Eligiusz Myśliwy, Józef Skawiańczyk. Zastępca Burmistrza: Ryszard Domaradzki. Sekretarz - Maria Daszkiewicz. Skarbnik - Elżbieta Kościelniak. Radni: 1. Ryszard Domaradzki, 2. Ewa Dubrowska, 3. Krzysztof Filas, 4. Władysław Habura, 5. Wojciech Iskrzycki, 6. Marian Leszczyński, 7. Andrzej Łopata, 8. Józef Łopata, 9. Dorota Majerczyk, 10. Sebastian Matoga, 11. Stanisław Miśkowiec, 12. Eligiusz Myśliwy, 13. Piotr Nowak, 14. Szczepan Oleksy, 15. Joanna Pałka, 16. Antoni Rapacz, 17. Czesław Rapacz, 18. Ewa Rutkowska, 19. Józef Skawiańczyk, 20. Paweł Stojowski, 21. Jan Syrek, 22. Cezary Sysiak, 23. Marek Szarawarski, 24. Michał Żmuda. Sołtysi: Rapacz Antoni – Rdzawka, Rapacz Czesław – Ponice, Domaradzki Ryszard – Chabówka, Przewodniczący Komitetów Osiedlowych: Zapała Kazimierz – Zaryte, Wójciak Jan – Słone, Teper Kazimierz – Łęgi, Żurek Edward – Traczykówka, Wójcik Ewa – Orkana, Kaczor Jan – Rynek, Łopata Janusz – Sądecka, Węclewicz Kazimierz – Centrum, ś.p.Szczypior Janina - Nowy Świat.

IV KADENCJA RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ 2002 – 2006

Burmistrz Miasta: Antoni Rapacz. Zastępca Burmistrza: Tadeusz Wójciak. Sekretarz - Maria Daszkiewicz. Skarbnik: Elżbieta Kościelniak, Agnieszka Pacholarz. Radni: 1. Ewa Dubrowska, 2. Ryszard Domaradzki, 3. ś.p. Tadeusz Głodek +, 4. Ewa Kiersztyn, 5. Włodzimierz Kuta – Łęczyński, 6. Józef Łopata, 7. Stanisław Miśkowiec, 8. Czesław Rapacz, 9. Anna Rola, 10.Ewa Rutkowska, 11.Paweł Stojowski, 12.Marek Szarawarski, 13. Waldemar Zając, 14. Michał Żmuda, 15. Edward Żurek. Sołtysi: Rapacz Dorota – Rdzawka, Pukalski Mieczysław – Ponice, Domaradzki Ryszard – Chabówka, Przewodniczący Komitetów Osiedlowych: Kuboń Marian – Zaryte, (Łapczyńska) Skawska Janina – Słone, Traczyk Ryszard – Łęgi, Górnicka-Orzeł Maria – Traczykówka, Szarawara Elżbieta – Orkana, Sarka Jan – Rynek, Łopata Janusz – Sądecka, Jurzak Tadeusz – Centrum, Kopytek Jerzy - Nowy Świat.

V KADENCJA RADY MIASTA RABKA-ZDRÓJ 2006 – 2010

Burmistrz Miasta: Ewa Przybyło. Zastępca Burmistrza: Robert Wójciak. Sekretarz - Maria Daszkiewicz. Skarbnik: Agnieszka Pacholarz, Grażyna Dziechciowska. Radni: 1. Ewa Dubrowska, 2. Ludwik Gacek, 3.ś.p.Tadeusz Głodek, 4. Maria Górnicka – Orzeł, 5. Anna Gut, 6. Wojciech Kusiak, 7. Stanisław Miśkowiec, 8. Mieczysław Pukalski, 9. Piotr Rabski, 10. Anna Rola, 11. Jan Sarka, 12.Małgorzata Sroczyńska, 13. Elżbieta Szarawara, 14.Ewa Wójcik, 15.Bernarda Renata Żaczek, 16. Edward Żurek. Sołtysi: Kwak Stanisław – Rdzawka, Filas Józef – Rdzawka, Pukalska Katarzyna – Ponice, Zembal Jacek – Chabówka, Przewodniczący Komitetów Osiedlowych: Zapała Kazimierz – Zaryte, Bryniarski Grzegorz – Słone, Sroka Robert – Łęgi, Parzątka Grzegorz – Traczykówka, Rusiecka Iwona – Orkana, Wojtyczko Anna – Rynek, Sadłowski Czesław – Sądecka, Zachwieja Wiktor – Centrum, Kopytek Jerzy - Nowy Świat.

Zobacz w naszym sklepie:
 • Aniołek duży IIAniołek duży IIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 7 cm. Wysokość 13,5 cm. Ozdoba np. choinkowa.
  13 zł
 • Korale folkowe IIKorale folkowe IIKorale folkowe wykonane z tybetu i żółtej włóczki. Zapinane na haczyk. Długość całości 72 cm.
  70 zł
 • Aniołek duży IAniołek duży IAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 7 cm. Wysokość 13,5 cm. Ozdoba np. choinkowa.
  13 zł

Galerie zdjęć:


Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.