PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Wrzesień 2020 123456789101112131415161718192021222324252627282930 »

Zakopane

Kultura

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do udziału w 2 konkursach o Tytusie Chałubińskim - na amatorski film i na zielnik elektroniczny

Środa, 16 września 2020 r.
Autor: Muzeum Tatrzańskie

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do udziału w 2 konkursach o Tytusie Chałubińskim - na amatorski film i na zielnik elektronicznyMuzeum Tatrzańskie zaprasza do aktywnego udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach: 1. na elektroniczny zielnik pt. „Przyroda wokół mnie”, 2. na krótki amatorski film pt.:„Tytus Chałubiński i jego pasje”. Rok 2020 został w Zakopanem ogłoszony rokiem Dra Chałubińskiego, dlatego zachęcamy Państwa do poznawania tej ważnej dla miasta i regionu postaci w sposób aktywny poprzez udział w konkursach. Zielnik można przygotować w 5 kategoriach: na zielnik klasowy, rodzinny, dzieci do lat 11, młodzież w wieku 12-17 lat i dorośli od 18 lat.. , a film w 3 kategoriach :uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej, uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych.


Wspólna praca nad zielnikiem czy filmami, może być atrakcyjną formą poznawania Tytusa Chałubińskiego nie tylko na lekcjach biologii czy przyrody ale także geografii, informatyki czy na lekcjach wychowawczych.
Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU NA FILM pt.: „Tytus Chałubiński i jego pasje” (dalej zwany konkursem)

 1. Organizator:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem


2. Cel Konkursu:

 • poznanie postaci dra Tytusa Chałubińskiego: jego życia i pasji,

 • dostrzeganie piękna lokalnej przyrody w duchu patriotyzmu,

 • poznanie briologii – nauki o mchach,

 • zaprojektowanie i wykonanie filmu,

 • pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami,

 • pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych,

 • ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych

opracowań zadanych zagadnień.

3. Warunki: 

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką krótkiego filmu amatorskiego (może to być np. film poklatkowy, animacja, film dokumentalny, itp.), na dowolnym sprzęcie cyfrowym (kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, telefon, itp.) pt. „Tytus Chałubiński i jego pasje”, z zachowaniem poniższych zasad i warunków:  

 1. Czas trwania filmu od 1 do 2 minut.

 2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub zespół (dwie osoby z tej samej kategorii wiekowej) ze szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych. 

 3. Każdy uczestnik lub zespół może złożyć tylko jeden film.

 4. Filmy mogą być wykonywane indywidualnie, bądź w zespołach dwuosobowych.

 5. Film musi posiadać własny podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu.

 6. Film należy przesłać na adres email (konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com) w formacie mp4 odczytywanym przez program Windows Media Player. Filmy w innym formacie nie będą odtwarzane przez komisję konkursową. Film może zostać dołączony jako link do dysku zewnętrznego umożliwiający jego pobranie na cele konkursu (np. poprzez stronę www.wetransfer.com lub Dysk Google). 

 7. Do zgłoszenia należy dołączyć skany wydrukowanych i podpisanych wszystkich poniższych zgód i oświadczeń. Brak oświadczeń i zgód dyskwalifikuje film w udziale w konkursie. Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują poniższe zgody i oświadczenia.

 8. Zgłoszenie e-mail powinno zostać zatytułowane  KONKURS NA FILM  pt. „Tytus Chałubiński i jego pasje”. Jako nazwę pliku z filmem należy podać podtytuł filmu i nazwisko autora/autorów.

  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora/autorów.

 1. Organizator przewiduje nagrody w różnych kategoriach wiekowych:

 1. Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej

 2. Uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej

 3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach. 

 2. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych filmów organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu.

 3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu. 


Termin składania prac: Filmy wraz z skanami zgód i oświadczeń należy przesłać na adres mailowy: konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do 9 października do godz. 12.00 Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na pocztę e-mail

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 października 2020 r.

Organizatorzy zapewniają laureatom nagrody. 

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia udziału w ogólnopolskim konkursie filmowym

Tytus Chałubiński i jego pasje” organizowanym przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.


Imię i nazwisko autora/ów ……………….…………………………………………………..………

Kat. wiekowa ( I-IV, V-VIII kl. szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa) ………………………………………………………………………………………...

Nazwa szkoły………………………………………………………………….……

Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………..…..


Uwaga! Niezbędnym załącznikiem do karty zgłoszenia są podpisane przez opiekunów każdego z uczestników poniższe oświadczenia!


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdego z uczestników

Działając jako 

rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka


…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko uczestnika )


wyrażam zgodę na wizerunku dziecka przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji organizacji i działań związanych z jej funkcjonowaniem.


……………………….…..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska dziecka przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji Muzeum i działań związanych z jego funkcjonowaniem.


……………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie fragmentu lub całości pracy na profilach społecznościowych Muzeum Tatrzańskiego, w tym na platformie youtube, Facebook oraz w innych miejscach z poszanowaniem praw autorskich


……………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek zarejestrowany podczas filmowego konkursu pt. „Tytus Chałubiński i jego pasje” udostępnianych na stronie internetowej, profilach internetowych zarządzanych przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych. 

………..………………………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


Jednocześnie zostałam/em poinformowany, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego reprezentowany przez dyrektora z siedzibą: ul. Krupówki 10, Zakopane, nr telefonu 18-20-152-05, adres e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@muzeumtatrzanskie.pl, lub telefonem 799 186 893

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda, zgodnie z art.. 6 pkt 1 lit. a RODO.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu filmowego „Tytus Chałubiński i jego pasje”.

 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku
  z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 7. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Mam Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 9. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

………..………………………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA ZIELNIK ELEKTRONICZNY pt.:„Przyroda wokół mnie” (dalej zwany konkursem)

 1. Organizator:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

2. Cel Konkursu:

 • poznanie pasji dra Tytusa Chałubińskiego jaką była botanika,

 • dostrzeganie piękna lokalnej przyrody w duchu patriotyzmu,

 • zwrócenie uwagi na bioróżnorodność w swoim najbliższym otoczeniu,

 • poznanie roślin w swoim najbliższym otoczeniu,

 • pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych,

 • ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych

opracowań zadanych zagadnień.

3. Warunki: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zielnika elektronicznego z przestrzeganiem następujących zasad:

 1. Zielnik powinien składać się z 10 kart w formacie A4 oraz okładki. Każdy okaz  (rośliny, mchy, paprocie) umieszczony na osobnej karcie w zielniku powinien być wysuszony i opisany. Opis powinien zawierać: 

1.1. Miejsce zbioru, 

1.2. Datę zbioru, 

1.3. Nazwę gatunkową (polską i łacińską), 

1.4. Dane osoby która zebrała okaz. 

  1. UWAGA: NIE WOLNO ZBIERAĆ GATUNKÓW CHRONIONYCH. 

  2. Następnie zielnik (strona tytułowa oraz 10 kart zielnika) należy sfotografować i przysłać w formie elektronicznej (spakowane w pliku w formacie.zip lub .rar )  

  3. Każdy zielnik może zostać zgłoszony tylko w jednej z pięciu kategorii:

4.1. Zielnik rodzinny

4.2. Zielnik klasowy

4.3. Dzieci do lat 11

4.4. Młodzież od 12 do 17 lat

4.5. Dorośli powyżej 18 lat

  1. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów.

  2. Do pracy dołączamy wydrukowane i podpisane oraz zeskanowane wszystkie poniższe oświadczenia i zgody:  załącznik 1. oraz załącznik 2. (opiekun niepełnoletniego uczestnika) lub załącznik 3. (uczestnik pełnoletni, opiekun klasy, osoba zgłaszająca zielnik w kategorii rodzinnej). Praca niekompletna, bez opisu kart zielnikowych lub bez poniższych oświadczeń i zgód nie spełnia wymogów formalnych konkursu i nie bierze w nim udziału. 

  3. W przypadku zgłoszenia zielnika w kategorii rodzinnej i klasowej prosimy o wypełnienie oświadczeń tylko przez osobę zgłaszającą zielnik (opiekun klasy, osoba zgłaszająca zielnik rodzinny). Prosimy również by tylko te osoby wykonywały wszystkie zdjęcia zielnika i wypełniły stosowne oświadczenie o prawach autorskich.

  4. Organizator przewiduje nagrody w różnych kategoriach:

7.1. Zielnik rodzinny

7.2. Zielnik klasowy

7.3. Dzieci do lat 11

7.4. Młodzież od 12 do 17 lat

7.5. Dorośli powyżej 18 lat

  1. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach. 

  2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu. 

4. Termin składania prac: 

Prace w formie elektronicznej Wszystkie zdjęcia zielnika (w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB zdjęcie) mają być spakowane w pliku w formacie.zip lub .rar. Spakowane pliki wraz z skanami zgód i oświadczeń należy przesłać na adres mailowy: konkursy.muzeum.tatrzanskie@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie do 9 października do godz. 12.00 Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na pocztę e-mail.

 

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 października 2020 r.

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia udziału w ogólnopolskim konkursie na zielnik fotograficzny

„Przyroda wokół mnie” organizowanym przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

1. Dane uczestnika:

Imię i nazwisko uczestnika/ów lub nazwa klasy

 

Wiek i klasa uczestnika/ów

 

Szkoła (jeśli składamy zielnik w kategorii Zielnik klasowy)

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna prowadzącego (jeśli składamy zielnik w kategorii Zielnik klasowy)

 

Telefon kontaktowy opiekuna

 

 

OŚWIADCZENIE

Świadom(a) odpowiedzialności oświadczam, że przesłane na konkurs fotograficzny „Przyroda wokół mnie” zdjęcia zostały wykonane samodzielnie przeze mnie i posiadam do nich pełnię praw autorskich. Oświadczam, że samodzielnie wykonałem/am fotografowany zielnik. Oświadczam, że poprzez wysłanie fotografii na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami).

……………………….                                                                          …………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika/opiekuna uczestnika)

Załącznik nr. 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Działając jako 

rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko uczestnika )

 

wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji organizacji i działań związanych z jej funkcjonowaniem.

 

……………………….…..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska dziecka przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji Muzeum i działań związanych z jego funkcjonowaniem.

 

……………………………..……………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Zgoda dotyczy zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu pt. „Przyroda wokół mnie” udostępnianych na stronie internetowej, profilach internetowych zarządzanych przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych. 

………..………………………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Jednocześnie zostałam/em poinformowany, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego reprezentowany przez dyrektora z siedzibą: ul. Krupówki 10, Zakopane, nr telefonu 18-20-152-05, adres e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@muzeumtatrzanskie.pl  lub telefonem 799 186 893

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a RODO.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Przyroda wokół mnie”.

 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku
  z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 7. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Mam Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 9. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

………..………………………………………………………………………

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr. 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pełnoletniego uczestnika

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko uczestnika )

 

wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji organizacji i działań związanych z jej funkcjonowaniem.

 

……………………….…..……………………………………………………

Podpis uczestnika

wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w celu promocji Muzeum i działań związanych z jego funkcjonowaniem.

 

……………………………..……………………………………………………

Podpis uczestnika

 

Zgoda dotyczy zdjęć zawierających wizerunek zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu pt. „Przyroda wokół mnie” udostępnianych na stronie internetowej, profilach internetowych zarządzanych przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych. 

………..………………………………………………………………………

Podpis uczestnikaJednocześnie zostałam/em poinformowany, że:

1. Administratorem podanych przeze mnie danych jest Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego reprezentowany przez dyrektora z siedzibą: ul. Krupówki 10, Zakopane, nr telefonu 18-20-152-05, adres e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@muzeumtatrzanskie.pl, lub telefonem 799 186 893

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda, zgodnie z art.. 6 pkt 1 lit. A RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Przyroda wokół mnie”.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku
z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

6. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Mam Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

………..………………………………………………………………………

Podpis uczestnika

 

Zobacz w naszym sklepie:
 • Aniołek średni IIIAniołek średni IIIAniołek wykonany z drewna, ręcznie malowany. Zapakowany w celofan z ozdobnym sznureczkiem. Wymiary: Szerokość 6,5 cm. Wysokość 9 cm. Ozdoba np. choinkowa.
  10 zł
 • Okładka na zeszyt IIIOkładka na zeszyt IIILudowe okładka na zeszyt (A5) z jasno szarego filcu zapinana na guzik, kolorowy haft maszynowy. W komplecie zeszyt w kratkę 96 stron. Wymiary: szerokość 15 cm, długość...
  30 zł
 • Bańka choinkowa IIBańka choinkowa IIBańka choinkowa (plastik) obleczona ręcznie wykonanym materiałem, ze wstążeczką i sznureczkiem. Obwód ok. 26 cm.
  10 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.