PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Październik 2014 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 »

Zakopane

Wiadomości

Marka Tatrzańska 2014

Czwartek, 9 października 2014 r.
Autor: Ewa Czamańska

Marka Tatrzańska 2014Starostwo Powiatowe w Zakopanem oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury z przyjemnością pragnie poinformować, że ogłoszony został konkurs na „Markę Tatrzańska 2014”. Celem przedsięwzięcia jest pełna identyfikacja produktów regionalnych i usług, inicjatyw oraz podmiotów gospodarczych, twórców ludowych, osób i instytucji działających w obszarze kultury regionalnej – jest lokalnym certyfikatem. Mamy nadzieje, że konkurs przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych nabywcom usług oraz produktów, podniesie prestiż i w sposób istotny poprawi nasz wizerunek. Zapraszamy Państwa do złożenia wniosku celem wzięcia udziału w konkursie obejmującym obszar pięciu kategorii...


Zapraszamy Państwa do złożenia wniosku celem wzięcia udziału w konkursie obejmującym obszar pięciu kategorii:
a) pierwsza kategoria – dla artykułów spożywczych
b) druga kategoria – dla wyrobów i produktów rękodzielniczych
c) trzecia kategoria – dla bazy gastronomicznej, handlowej, noclegowej oraz usługowej na terenie Powiatu Tatrzańskiego
d) czwarta kategoria – dla twórców i działaczy kultury.
e) piąta kategoria – przedsięwzięcia i imprezy kulturalne oraz ważne społecznie inicjatywy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, 34-500 Zakopane, ul. Tetmajera 24, Tel. (018) 20 613 20, e-mail. promocja@tatry.pl do dnia 31 października 2014.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ LOGO PROMOCYJNYM „MARKA TATRZAŃSKA”

§ 1

O prawo do używania i posługiwania się  logo promocyjnym Marka Tatrzańska zwanym dalej w regulaminie logo MT mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje działające na obszarze Marki Tatrzańskiej.

§ 2

Logo MT przyznawane jest towarom, usługom bądź ważnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji Kapituły Znaku Promocyjnego MT.

§ 3

Wnioski o przyznawanie prawa do posługiwania się logo MT rozpatrywane będą w IV kwartale każdego roku
§ 4

Logo MT przyznawane jest na okres jednego roku..

§ 5

Logo MT stanowi własność Powiatu Tatrzańskiego. Użytkowanie logo MT jest nieodpłatne.
§ 6

Kapituła logo MT jest powoływana i odwoływana w drodze Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego.
§ 7

Siedzibą Kapituły MT jest siedziba tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

§ 8

Kapituła raz w roku składa Radzie Powiatu Tatrzańskiego sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 9

Kapituła logo MT liczy  siedem osób w składzie:
1. Przewodniczący Kapituły
2. Wiceprzewodniczący Kapituły
3. Członkowie Kapituły

§ 10

Kapituła logo MT może zasięgać opinii ekspertów w danej dziedzinie.

§ 11

Wszelkie decyzje kapituły logo MT, w tym dotyczące przyznania logo MT i zatwierdzenia warunków jego użytkowania są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12

Każdemu Członkowi Kapituły logo MT przysługuje w głosowaniu jeden głos.

§ 13

Decyzje Kapituły logo MT sporządzane są w formie pisemnej. Decyzja przyznająca prawo użytkowania znaku musi zawierać: stanowisko Kapituły, określenie warunków używania logo MT, określenie przedmiotu decyzji, datę podjęcia decyzji, umotywowanie nie przyznania prawa użytkowania znaku promocyjnego.
Decyzję podjętą przez Kapitułę podpisuje Przewodniczący Kapituły logo MT.

§ 14

1. Towary lub usługi, które mogą być oznaczone logo MT winny charakteryzować się następującymi cechami:
a) są związane z terenem Powiatu Tatrzańskiego: Gminą Poronin, Gminą Kościelisko, Gminą Biały Dunajec,  Gminą Bukowina Tatrzańska, Gminą Zakopane.
b) powinny kojarzyć się z regionem i miejscem w jakim są wytwarzane,
c) może być to usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie logo MT,
d) powinny być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne,
e) powinny być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska” w każdej fazie produkcji, sprzedaży i rozkładu,
f) powinny być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą,
g) powinny promować region, w którym powstały,
h) są bezpieczne dla ludzi i środowiska (nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi),
i) spełniają wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyborów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów,
j) podlegają stałej kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej) w zakresie jakości i przestrzegania procedur wytwarzania.

2.  Oferty powinny zostać złożone na stosownych wnioskach w siedzibie Kapituły logo MT.

§ 15

Przyznanie logo MT  towarom, usługom itp. uprawnia je do:
a) korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych towarów, usług itp.,
b) umieszczania informacji o wyróżnionych towarach, usługach w materiałach promocyjnych i drukach reklamowych, stronach internetowych itp
c) wykorzystania w prowadzonych kampaniach reklamowych poprzez wskazanie  wyróżnionych towarów, usług itp.,

§ 16

Producent lub usługodawca zgłaszający wniosek do rozpatrzenia przez Kapitułę powinien:
a) prowadzić działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
b) stosować technologie nie oddziaływujące negatywnie na środowisko,
c) mieć uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

§ 17

Prawo i zasady posługiwania się logo MT zostaną określone
w formie pisemnej, w umowie licencyjnej na używanie znaku pomiędzy licencjobiorcą a Tatrzańską Agencją Rozwoju Promocji i Kultury.

§ 18

W przypadku, gdy wnioskodawca określony w § 1 niniejszego regulaminu zgłosi wniosek o przyznanie logo MT ważnej społecznej inicjatywie, Kapituła podejmuje decyzję w oparciu o:
a) ocenę znaczenia inicjatywy dla ekorozwoju i ochrony środowiska na obszarze Powiatu Tatrzańskiego,
b) ocenę dotychczasowej działalności wnioskodawcy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Powiatu Tatrzańskiego.

§ 19

1. Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania logo MT
w razie:
a) stwierdzenia nie dotrzymywania przez licencjobiorcę warunków decyzji lub umowy,
b) zgłoszenia wniosku w tej sprawie przez licencjobiorcę,
c) nie podpisania umowy licencyjnej na używanie logo MT.

2. Decyzje o cofnięciu używania logo MT podejmowane są przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku.

§ 20

Decyzje Kapituły przyznające logo MT będą każdorazowo ogłaszane publicznie w prasie, mediach i na stronie internetowej MT.

§ 21

1. Przyznanie logo odbywać się będzie w pięciu kategoriach:

a) pierwsza kategoria – artykuły spożywcze
b) druga kategoria – wyroby i  produkty rękodzielnicze
c) trzecia kategoria- baza gastronomiczna, handlowa, noclegowa oraz usługowa na terenie Powiatu Tatrzańskiego
d) czwarta kategoria- twórcy i działacze kultury
e) piąta kategoria – przedsięwzięcia i imprezy kulturalne oraz ważne społecznie inicjatywy.”

2. Miejscem składania wniosków jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury.
3.Kapituła logo MT jest zobowiązana do przekazaniu informacji uczestnikom nt. wyników konkursu w terminie do 7 dni od momentu jego rozstrzygnięcia.
4.Przyznanie logo MT odbywać się będzie w formie uroczystej nominacji.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do pełnego zaprezentowania przedmiotu wniosku.

§ 22

Do zadań Kapituły logo MT należy w szczególności:
a) analiza przedłożonego wniosku,
b) uzgodnienie zakresu dokumentacji wymaganej do podjęcia decyzji przez Kapitułę,
c) negocjacje z licencjobiorcą warunków używania znaku, w tym finansowych,
d) przygotowanie projektu umowy licencyjnej na używanie znaku,
e) monitorowanie wypełniania warunków umowy przez licencjobiorcę,
f) przyjmowanie i ocena wniosków zgłoszonych do konkursu pod względem merytorycznym i formalnym,
g) przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej.

§ 23

Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznania logo MT zajmuje się Centrum Produktu Regionalnego Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

§ 24

Praca Kapituły logo MT jest koordynowana przez Przewodniczącego Kapituły.

§ 25

1. Przewodniczący Kapituły logo MT może w sytuacjach tego wymagających zażądać od licencjobiorcy przedłożenia specjalistycznej ekspertyzy, oceny, opinii dotyczącej wskazywanego stopnia jakości towaru, usługi itp. wykonanej przez uprawnioną jednostkę lub osobę fizyczną – na kosz licencjobiorcy, w celu uzyskania potwierdzenia zgodności z panującymi normami i autentyczności zgłoszonego towaru, usługi, inicjatywy itp.
2. Badania te winny być wykonywane od momentu złożenia wniosku przez   licencjobiorcę do czasu wygaśnięcia umowy licencyjnej, w zależności od decyzji Przewodniczącego Kapituły logo MT.

§ 26

W sytuacjach wyjątkowych Przewodniczący Kapituły logo MT może podjąć decyzję o przygotowaniu opinii lub przeprowadzeniu konsultacji na koszt Kapituły.

§ 27

W ciągu 14 dni od podjęcia przez Kapitułę decyzji o przyznaniu prawa używania logo MT licencjobiorca jest zobowiązany, pod rygorem unieważnienia decyzji, do podpisania umowy z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury szczegółowo określającej warunki używania znaku.

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany uchwał:
1. Uchwała NR XII/93/07 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 listopada 2007r.
2. Uchwała NR XX/151/08 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 września 2008r.
3. Uchwała NR XI/73/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 października 2011r.

 

WNIOSEK

 

O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ LOGO PROMOCYJNYM „MARKA TATRZAŃSKA”

 

 

 

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia Marki Tatrzańskiej oraz §14 Regulaminu Przyznawania, Używania i Posługiwania się Logo promocyjnym „Marka Tatrzańska” składam wniosek:

 

 1. Dane wnioskodawcy.

   

   

 1. Nazwa lub imię i nazwisko

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Adres do korespondencji

 Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Fax:………………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………...

NIP:……………………………………………………………………………………………...

PESEL:…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 1. Specyfikacja artykułu spożywczego, wyrobu i produktu rękodzielniczego, bazy gastronomicznej oraz usługowej, twórcy i działacza kultury.

 1. nazwa artykułu spożywczego, wyrobu lub produktu rękodzielniczego, bazy noclegowej oraz usługowej, twórcy lub działacza kultury.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. rodzaj artykułu spożywczego, wyrobu lub produktu rękodzielniczego, bazy noclegowej oraz usługowej, twórcy lub działacza kultury.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. opis artykułu spożywczego, wyrobu lub produktu rękodzielniczego, bazy noclegowej oraz usługowej, twórcy lub działacza kultury:

   

  Pochodzenie /czy ma związek z terenem Powiatu Tatrzańskiego/

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Związek z regionem i miejscem wytwarzania.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Cecha zasługująca na wyróżnienie.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  Ciągłość sprzedaży i dostępność.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Zgodność z zasadą „przyjazny dla środowiska”.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Identyfikacja artykułu spożywczego, wyrobu lub produktu rękodzielniczego, bazy noclegowej oraz usługowej, twórcy lub działacza kultury z konkretnym wytwórcą.

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Czy artykułu spożywczy, wyrób lub produktu rękodzielniczy, baza noclegowa oraz usługowa, twórca lub działacz kultury promują region.

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Czy spełnione są wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

   

  Czy podlegają stałej kontroli w zakresie jakości i procedur wytwarzania.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Czy są bezpieczne dla ludzi i środowiska  /nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi/.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Oznakowanie.

  Producenci artykułów spożywczych, wyrobów i produktów rękodzielniczych oraz właściciele bazy gastronomicznej, noclegowej, usługowej, a także twórcy i działacze kultury, którzy na podstawie decyzji Kapituły uzyskali prawo do używania logo Marka Tatrzańska umieszczają go celem oznakowania wyróżnionych towarów, informacją w materiałach promocyjnych, drukach reklamowych, stronach internetowych, prowadzonych kampaniach reklamowych  itp.  

  Należy podać czy zostały przyjęte zasady dotyczące opakowania i oznakowania.

   Jeżeli tak, to jakie.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

 2. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

   

   

   

   

   

   

   

  ………………………………………………

                                                                                                data i podpis

Zobacz w naszym sklepie:
 • Grafika Folk w ramce XIIIGrafika Folk w ramce XIIIGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
  55 zł
 • Magnes Folk na lodówkę IMagnes Folk na lodówkę IMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
  7 zł
 • Naszyjnik "Cukierkowy"Naszyjnik "Cukierkowy"Naszyjnik z kulek agaru oraz koralików szkła Weneckiego - vintage. Obwód 50 cm.
  65 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.