PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA
« Listopad 2016 123456789101112131415161718192021222324252627282930 »

Zakopane

Wiadomości

Marka Tatrzańska 2016

Niedziela, 6 listopada 2016 r.
Autor: Ewa Czamańska

Marka Tatrzańska 2016Po raz kolejny został ogłoszony konkurs o przyznanie znaku „Marka Tatrzańska”. Celem przedsięwzięcia jest pełna identyfikacja artykułów spożywczych, wyrobów, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych, noclegowych oraz innych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych produktów, podniesie prestiż i wpłynie na poprawę wizerunku regionu i jego mieszkańców. Zapraszamy do zgłoszenia osób, których działalność w wyjątkowy sposób przyczyniła się do promocji Państwa gminy. Przyznanie znaku Marka Tatrzańska odbywać się będzie w trzech kategoriach: - pierwsza kategoria – artykuły spożywcze - druga kategoria – wyroby, produkty rękodzielnicze - trzecia kategoria - usługi gastronomiczne, handlowe, noclegowe oraz inne na terenie Powiatu Tatrzańskiego.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, 34-500 Zakopane, ul. Tetmajera 24, Tel. (018) 20 613 20, do dnia 30 listopada 2016 roku.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM „MARKA TATRZAŃSKA”

§ 1

O prawo do używania i posługiwania się towarowym znakiem promocyjnym Marka Tatrzańska zwanym dalej w regulaminie znakiem MT mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje działające na obszarze Powiatu Tatrzańskiego.

§ 2

Znak MT przyznawany jest towarom i usługom na mocy decyzji Kapituły znaku MT.

§ 3

1.      Wnioski o przyznawanie prawa do posługiwania się znakiem MT rozpatrywane będą
w IV kwartale każdego roku.

2.      Wnioski należy składać do 30 września danego roku, w 2016 do 30 listopada.

3.      Wnioski powinny zostać złożone  w siedzibie Kapituły znaku MT na stosownym druku stanowiącym załącznik do regulaminu.

§ 4

1.      Znak MT stanowi własność Powiatu Tatrzańskiego. Używanieznaku MT jest nieodpłatne przez okres jednego roku.

2.      Po okresie, o którym mowa w ust. 1 używanie znaku MT wymaga uzyskania odpłatnego certyfikatu nadanego przez Kapitułę znaku MT na każdy następny rok. W przypadku braku uzyskania certyfikatu na używanie znaku MT w kolejnym roku uprawnienie wygasa.

3.      Wysokość opłaty za certyfikat znaku MT jest ustalana przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.

§ 5

1.      Przedstawicieli do Kapituły znaku MT desygnują wg kompetencji: Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz, Wójtowie, i Organizacje.

2.      Kapitułę znaku MT powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.

§ 6

Kapituła znaku MT liczy  dwanaście osób i jest powołana w składzie:

  1. Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego - Przewodniczący Kapituły

  2. Członek Zarządu Powiatu - Wiceprzewodniczący Kapituły

  3. Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury - Sekretarz Kapituły

  4. Radca Prawny Powiatu Tatrzańskiego - Członek Kapituły

  5. Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych - Członek Kapituły

  6. Przedstawiciel Tatrzańskiego Centrum Gospodarczo Turystycznego - Członek Kapituły

  7. Przedstawiciel Gminy Biały Dunajec - Członek Kapituły

  8. Przedstawiciel Gminy Bukowiny Tatrzańskiej - Członek Kapituły

  9. Przedstawiciel Gminy Kościelisko - Członek Kapituły

10. Przedstawiciel Gminy Poronin - Członek Kapituły

11. Przedstawiciel Gminy Zakopane - Członek Kapituły

12. Przedstawiciel Tatrzańskiej Izby Gospodarczej - Członek Kapituły

§ 7

Siedzibą Kapituły znaku MT jest siedziba Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

§ 8

Kapituła znaku MT raz w roku składa Radzie Powiatu Tatrzańskiego sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 9

Wszelkie decyzje Kapituły znaku MT, w tym dotyczące przyznania znaku MT i zatwierdzenia warunków jego użytkowania są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu  tajnym.

§ 10

Każdemu Członkowi Kapituły znaku MT przysługuje w głosowaniu jeden głos.

§ 11

Decyzje Kapituły znaku MT sporządzane są w formie pisemnej. Decyzja przyznająca prawo użytkowania znaku musi zawierać: stanowisko Kapituły, określenie warunków używania znaku MT, określenie przedmiotu decyzji, datę podjęcia decyzji, umotywowanie nie przyznania prawa użytkowania znaku promocyjnego.

Decyzję podjętą przez Kapitułę podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz  Kapituły.

§ 12

1. Towary lub usługi, które mogą być oznaczone znakiem MT winny charakteryzować się następującymi cechami:

a)       są związane z terenem Powiatu Tatrzańskiego: Gminą Poronin, Gminą Kościelisko, Gminą Biały Dunajec,  Gminą Bukowina Tatrzańska, Gminą Zakopane.

b)      powinny kojarzyć się z regionem i miejscem w jakim są wytwarzane,

c)      powinny być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne,

d)     powinny być wytwarzane i promowane w zgodzie z zasadą „przyjazny dla środowiska” w każdej fazie produkcji, sprzedaży i biodegradacji,

e)      powinny być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą,

f)       powinny promować region, w którym powstały,

g)      są bezpieczne dla ludzi i środowiska (nie zawierają łatwo uwalniających się substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi),

h)      spełniają wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów,

i)        podlegają stałej kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej) w zakresie jakości i przestrzegania procedur wytwarzania.

§ 13

Podmiot ubiegający się przyznanie znaku MT powinien:

a)      mieć uregulowane wszelkie zobowiązania wobec kontrahentów, budżetu państwa

i jednostek samorządowych.

b)      uczciwie świadczyć usługi, wytwarzać i sprzedawać produkty wysokiej jakości

c)      wykazać się rzetelnym stosunkiem do pracowników

d)     prowadzić działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska

§ 14

Przyznanie znaku MT  oraz Srebrnej i Złotej Marki towarom i usługom  uprawnia je do:

a)      korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych towarów i usług,

b)      umieszczania informacji o wyróżnionych towarach, usługach w materiałach promocyjnych i drukach reklamowych, stronach internetowych itp.

c)      wykorzystania w prowadzonych kampaniach reklamowych poprzez wskazanie  wyróżnionych towarów i  usług.

§ 15

1. Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania znaku MT.

2. Decyzje o cofnięciu używania znaku MT podejmowane są przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku.

§ 16

Decyzje Kapituły o przyznaniu i cofnięciu znaku MT będą każdorazowo ogłaszane publicznie w prasie, mediach i na stronie internetowej MT.

§ 17

1. Przyznanie  znaku MT odbywać się będzie w trzech kategoriach:

a)  pierwsza kategoria – artykuły spożywcze

b) druga kategoria – wyroby, produkty rękodzielnicze

c) trzecia kategoria-  usługi gastronomiczne, handlowe, noclegowe oraz inne na terenie Powiatu Tatrzańskiego .

2. Kapituła znaku MT jest zobowiązana do przekazaniu informacji uczestnikom nt. wyników konkursu w terminie do 7 dni od momentu jego rozstrzygnięcia.

3. Przyznanie znaku MT odbywać się będzie w formie uroczystej nominacji.

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do pełnego zaprezentowania przedmiotu wniosku.

§ 18

Do zadań Kapituły znaku MT należy w szczególności:

a)      analiza przedłożonego wniosku,

b)      uzgodnienie zakresu dokumentacji wymaganej do podjęcia decyzji przez Kapitułę,

c)      przyjmowanie i ocena wniosków zgłoszonych do konkursu pod względem merytorycznym i formalnym,

d)     przyznawanie certyfikatów,

e)      przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej.

§ 19

1. Po 5 latach odpłatnego i nieprzerwanego użytkowania znaku MT użytkownik

otrzymuje Srebrną Markę.

2. Otrzymanie Srebrnej Marki skutkuje obniżeniem opłaty o 50%.

3. Po 10 latach użytkowania znaku MT użytkownik otrzymuje Złotą Markę.

4. Otrzymanie Złotej Marki skutkuje obniżeniem opłaty o 100%.

§ 20

1. Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznania znaku MT zajmuje się Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.

2. Znak MT jest udostępniany w formie elektronicznej i zostanie wysłany na adres e-mail wskazany we wniosku.

§ 21

Praca Kapituły znaku MT jest koordynowana przez Przewodniczącego Kapituły w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.

§ 22

Kapituła znaku MT może zasięgać opinii ekspertów w danej dziedzinie oraz może podjąć decyzję o przygotowaniu opinii lub przeprowadzeniu konsultacji na koszt Kapituły.

§ 23

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór wniosku będący załącznikiem nr 1.

§ 24

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników znaku MT, jak również podmioty ubiegające się o prawo do jego używania.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Grafika Folk w ramce IIGrafika Folk w ramce IIGrafika Folk to autorska, oryginalna czarno-biała grafika w stylu ludowym. Autorski wzór zainspirowany polską sztuką ludową oraz motywami z regionu Podhala. Świetnie...
    55 zł
  • Magnes Folk na lodówkę VMagnes Folk na lodówkę VMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
    7 zł
  • Magnes Folk na lodówkę VIIMagnes Folk na lodówkę VIIMagnes Folk łączy ze sobą motywy polskiej sztuki ludowej z motywami z regionu Podhala. Świetnie nadaje się na lodówkę. Jest doskonałą pamiątką z Zakopanego. Może też być...
    7 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.