PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Nowy Targ

Wiadomości

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w mieście Nowy Targ

Wtorek, 8 marca 2011 r.
Autor: Referat Ochrony Środowiska UM Nowy Targ

W związku z ustawowymi zmianami, które wchodzą w życie 3 marca 2011r. a dotyczą uzyskiwania przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą tych spraw i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nią.


Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2011r. Nr 34, poz. 170) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości na terenie miasta Nowy Targ może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

Z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić również właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń o których mowa wyżej następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wymaga dodatkowo od Wnioskodawcy rysunku lub mapki określającej usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (art. 83 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody / tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm./).

Drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat są zwolnione z uzyskania zezwolenia na ich wycięcie. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach,
w tym drzewa rosnące w granicach pasa drogowego mogą obejmować wyłącznie kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.

Zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zgodnie z art. 83 ust. 2a wyżej cytowanej ustawy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Nowy Targ, m.in. w pasach drogowych ulic miejskich, w Parku Miejskim oraz na innych skwerach zieleni miejskiej, wydaje Starosta Nowotarski, i tak
w 2010r. wydał w tym zakresie zezwolenie na usunięcie 80 szt. drzew.

Burmistrz Miasta przypomina również, iż wycinka drzew na których gniazdują ptaki powinna być przeprowadzona od 16 października do końca lutego – poza okresem lęgowym.

W trakcie przeprowadzanych wizji w terenie celem rozpatrzenia wniosku na usunięcie drzew lub krzewów pracownicy Referatu ds. Ochrony Środowiska biorą pod uwagę przede wszystkim ich stan zdrowotny oraz czy drzewa kolidują z ruchem drogowym i infrastrukturą podziemną i naziemną oraz obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w ich obrębie. Są to czynniki decydujące przy wydawaniu decyzji zezwalającej. I tak w pierwszej kolejności usuwane są drzewa obumarłe i chore oraz te które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i dla pieszych oraz dla ludzi i mienia. Na tej podstawie m.in. odstępuje się od pobierania opłat za usunięcie drzew i krzewów, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Z opłat tych zwolnione są osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm np. dla topoli, olszy czy wierzby wynosi 12,51zł, dla świerka pospolitego, sosny zwyczajnej, modrzewia – 34,03zł, dla buka, grabu, lipy i jesionu wyniosłego – 82,77zł, dla miłorząbu, magnolii i cisu – 312,22zł. Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wynosi 231,28zł. Usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Zezwolenie zazwyczaj uwarunkowane jest wprowadzeniem nowych nasadzeń,
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów, najczęściej przez rośliny rodzime co pozwala na zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu.

W celu uniknięcia niepotrzebnych ubytków zieleni wysokiej w przyrodzie i ochrony cennych gatunkowo drzew w naszym mieście Referat ds. Ochrony Środowiska wymaga od wnioskodawcy niejednokrotnie analizy dendrologicznej mającej na celu określenie stanu zdrowotnego przedmiotowego drzewa.

I tak w przypadku okazałych lip rosnących w otoczeniu zabytkowego Kościoła Św. Anny na Cmentarzu w Nowym Targu zlecił dokonanie takiego opracowania, które jednoznacznie wykazało konieczność usunięcia jednej z nich, a przy pozostałych tylko zastosowanie cięć pielęgnacyjnych.

W roku 2010 wydano 162 decyzji na usunięcie drzew w tym: 6 decyzji odraczających na okres trzech lat opłaty za usunięte drzewa, jedna decyzja odraczająca na okres trzech lat karę i jedna decyzja z naliczeniem opłaty za usunięte drzewa w kwocie 15 809,37zł, (kwota ta zasiliła budżet Gminy Miasto Nowy Targ).

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Dotyczy:

Ilość wyciętych drzew          / w szt. /

Ilość drzew
do nasadzeń / w szt. /

tereny należące do spółdzielni mieszkaniowych

 

28

33

prywatne posesje

 

564

639

pasy drogowe
z wyłączeniem dróg miejskich

 

50

 

50

decyzje warunkowe uzależniające wydanie zezwolenia na usunięcie drzew od zastąpienia inną zielenią wysoką.

/odroczenie opłat na okres 3 lat/.

 

34

71

Razem

 

 

676

793

 

Oprócz działań administracyjnych, o których mowa wyżej, Referat ds. Ochrony Środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie ochrony przyrody.
W roku ubiegłym wydrukowano 100 szt. plakatów ekologicznych pn. „Drzewa źródłem naszego życia”, które zostały przekazane do nowotarskich szkół. W związku z akcją „Pola nadziei” zakupiono 2 600 szt. cebulek żonkila, które jako międzynarodowy symbol nadziei przy współpracy z Fundacją im. Adama Worwy zostały posadzone na terenach miejskich
w celu stworzenia „Pól Nadziei” co z pewnością wpłynie na podniesienie walorów estetycznych miasta i jednocześnie wpłynie na propagowanie idei opieki hospicyjnej.

Ponadto od kilku już lat przy współpracy z Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi” i „Polskiego Dnia Niezapominajki” dnia 14 maja 2010 roku został zorganizowany uroczysty happening i przemarsz ulicami miasta – zakończony częścią artystyczną w Miejskim Ośrodku Kultury, którego przewodnim tematem była m.in. dbałość o naturalną przyrodę. Referat ds. Ochrony Środowiska przy współpracy
z Zakładem Gospodarczym Zieleni i Rekreacji dokonał zakupu konstrukcji kwiatowych, roślin, ziemi, gdzie powyższy materiał wykorzystany został do upiększenia Rynku, otoczenia siedziby Urzędu Miasta i wprowadzenia dodatkowych nasadzeń na rondach ze szczególnym uwzględnieniem ronda Ofiar Katynia.

Zieleń w mieście pełni cenną wartość nie tylko użytkowo - estetyczną, ale są to przede wszystkim zielone płuca, które podnoszą naszą jakość życia zmniejszając m.in. zanieczyszczenie powietrza. Ze względu na powyższe jak również biorąc pod uwagę rosnącą liczbę wnioskowanych do usunięcia drzew nadmieniam, iż zezwolenia będą wydawane tylko
w przypadkach uzasadnionych i z zachowaniem wszelkich ustawowych wymagań.

Miasto Nowy Targ biorąc udział w akcji „Zielone miasta Polski” za pośrednictwem Nadleśnictwa Państwowego w Nowym Targu zapewni również możliwość zakupu za symboliczną opłatę sadzonek drzew, które są preferowane do nasadzeń w naszym mieście.

Zobacz w naszym sklepie:
  • Flakon szklany IVFlakon szklany IVOkrągły falkon szklany z ludowym motywem malowanym ręcznie. Wymiary: wysokość 13,5 cm, średnica 18 cm (średnica podstawy 13,5 cm)
    90 zł
  • Bransoletka "Mix 2"Bransoletka "Mix 2"Bransoletka "Mix 2" Obwód - 18,5 cm. Materiały: Agat, Koral, Szkło, Masa perłowa, Metal. Biżuteria zaprojektowana i wykonana przez Elżbietę Krzemińską-Owczarz.
    60 zł
  • Bransoletk​a "Porzeczki"Bransoletk​a "Porzeczki"Bransoletka, z koralików z korala fasetowanego, rurek - koral i pastylek - szkło. Plus masa perłowa - zawieszka. Obw 20,5 cm
    70 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.