PODHALAŃSKI SERWIS INFORMACYJNY Podhalański Serwis Informacyjny WATRA

Zakopane

Kultura

Konkursy na Rok Witkiewiczów

Czwartek, 9 kwietnia 2015 r.
Autor: Maciej Stasiński

Konkursy na Rok WitkiewiczówBurmistrz Miasta Zakopane, z okazji Jubileuszu 100. rocznicy śmierci Stanisława Witkiewicza - wielkiego architekta, twórcy „stylu zakopiańskiego” i 130. rocznicy urodzin jego syna Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” - pisarza, dramaturga i malarza, ogłasza konkurs plastyczny, literacki i fotograficzny dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminami. Konkurs plastyczny na ilustrację inspirowaną życiem i twórczością Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Konkurs plastyczny na portret Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Konkurs literacki na opowiadanie „Jakby wyglądało moje życie, gdyby obok żył Witkacy”. Konkurs na zdjęcie Zakopanego inspirowane życiem i twórczością Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza.


ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 31 marca 2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu literackiego, plastycznego oraz konkursu na zdjęcie z okazji Roku Witkiewiczów

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), ustalam co następuje:

§1
Zatwierdzam warunki uczestnictwa w następujących konkursach:
a. Konkurs plastyczny na ilustrację inspirowaną życiem i twórczością Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza (załącznik nr 1) 
b. Konkurs plastyczny na portret Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza (załącznik nr 2)
c. Konkurs literacki na opowiadanie „Jakby wyglądało moje życie, gdyby obok żył Witkacy” (załącznik nr 3)
d. Konkurs na zdjęcie Zakopanego inspirowane życiem i twórczością Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza (załącznik nr 4)

§2
Ogłaszam konkurs literacki, plastyczny oraz konkurs na zdjęcie z okazji Roku Witkiewiczów.

§3
Wykonanie zleca się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH NA OPOWIADANIE PT. „JAKBY WYGLĄDAŁO MOJE ŻYCIE, GDYBY OBOK ŻYŁ WITKACY”

 1. Cele konkursu:

  przybliżenie twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, rozwijanie talentów literackich 

 2. Organizatorzy:

  Burmistrz Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane 

 3. Adresaci konkursu

  Młodzież gimnazjalna reprezentująca grupę wiekową 14-16 lat 

   IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik składa maksymalnie trzy utwory w trzech egzemplarzach, każda uczestnicząca w konkursie placówka (szkoła) prace maksymalnie 30 autorów.

 2. Prace można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

 3. Na odwrocie pracy lub w treści e-maila należy czytelnie pracę opisać: imię
  i nazwisko, wiek uczestnika, dokładny adres zamieszkania w przypadku składania prac indywidualnie lub adres placówki w przypadku składani prac grupowo, imię
  i nazwisko nauczyciela oraz tytuł pracy. Praca powinna być podpisana godłem. Dane osobowe powinny być zamieszczone w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem Autora.

 4. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie podpisaną przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodną z załączonym wzorem.

 5. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac, opatrzony pieczęcią placówki.

 6. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą brane pod uwagę jury.

 7.  Koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki prac pokrywa uczestnik.

 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie. 

 1. Kryteria oceny: 

 1. Prace oceniane będą w jednej grupie wiekowej, przewidziane jest przyznanie
  3 nagród i 3 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.

 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 3. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę osobista interpretacja tematu.

 4. Prace należy składać i przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  Ul. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane

  lub elektronicznie: kultura2@zakopane.eu

 5. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury prezentowane będą 
  w internecie i przechodzą na własność Organizatorów. 

  VI. Uwagi organizacyjne:

 1. Uczestnicy konkursu, których prace otrzymały nagrody i wyróżnienia, zostaną poinformowani przez organizatorów w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

 2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zamiejscowym zakwaterowania i wyżywienia.

 3. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą uczestnikom podczas uroczystego spotkania we wrześniu 2015r.

 4. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, pozostałe należy odebrać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r. W przypadku przesłania prac w formie elektronicznej Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.

 9. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane,
  tel. 18 20 20 436, 425 


KONKURS NA ILUSTRACJĘ INSPIROWANĄ ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ STANIAŁAWA WITKIEWICZA I STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

 1. Cele konkursu:

  przybliżenie twórczości Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza, rozwijanie talentów plastycznych

 2.  Organizatorzy:

  Burmistrz Miasta Zakopane
  ul. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane 

 3.  Adresaci konkursu

  dzieci reprezentujące II grupy wiekowe:

  I grupa :    dzieci przedszkolne

  II grupa:   szkoła podstawowa , klasy I-III 

   IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Prace można złożyć indywidualnie lub grupowo z placówki obejmujacej daną grupę wiekową (przedszkole, szkoła).

 2. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

 3. Każda uczestnicząca w konkursie placówka składa do 30 prac wykonanych dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek, szkic, collage, wyklejanka) na podłożu papierowym, w formacie A3 (42 x 30 cm).

 4. Prac nie należy oprawiać.

 5. Na odwrocie należy czytelnie pracę opisać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy, dokładny adres zamieszkania w przypadku prac zgłaszanych indywidualnie lub placówki w przypadku prac zgłoszonych grupowo, imię i nazwisko nauczyciela.

 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie podpisaną przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodną z załączonym wzorem.

 7. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac, opatrzony pieczęcią placówki.

 8. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą brane pod uwagę jury.

 9. Koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki prac pokrywa uczestnik.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie. 

 1. Kryteria oceny: 

 1. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych, w każdej przewidziane jest przyznanie 3 nagród i 3 wyróżnień, w postaci nagród rzeczowych.

 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 3. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę osobista interpretacja tematu, jak również walory formalne i kolorystyczne.

 4. Prace należy składać i przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  Ul. Kościuszki 13
  34-500  Zakopane

 5. Prace nagrodzone i wyróżnione przez jury prezentowane będą na wystawie w Zakopanem oraz w internecie i przechodzą na własność organizatora. 

  VI. Uwagi organizacyjne:

 1. Uczestnicy konkursu, których prace otrzymały nagrody i wyróżnienia, zostaną poinformowani przez organizatorów w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

 2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zamiejscowym zakwaterowania i wyżywienia.

 3. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą uczestnikom podczas uroczystego spotkania we wrześniu 2015r.

 4. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, pozostałe należy odebrać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.

 9. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 20 436, 425


KONKURS NA PORTRET STANIAŁAWA WITKIEWICZA I STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA  

 1. Cele konkursu:

  przybliżenie twórczości Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza, rozwijanie talentów plastycznych

 2.  Organizatorzy:

  Burmistrz Miasta Zakopane
  ul. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane 

 3.  Adresaci konkursu

  dzieci reprezentujące grupę wiekową:

  szkoła podstawowa , klasy IV-VI 

   IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Prace przedstawiające portret jednej wybranej postaci można złożyć indywidualnie lub grupowo z placówki obejmującej daną grupę wiekową.

 2. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

 3. Każda uczestnicząca w konkursie placówka składa do 30 prac wykonanych dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek, szkic, collage, wyklejanka) na podłożu papierowym, w formacie A3 (42 x 30 cm).

 4. Prac nie należy oprawiać.

 5. Na odwrocie należy czytelnie pracę opisać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy, dokładny adres zamieszkania w przypadku prac zgłaszanych indywidualnie lub placówki w przypadku prac zgłoszonych grupowo, imię i nazwisko nauczyciela.

 6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie podpisaną przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodną z załączonym wzorem.

 7. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac, opatrzony pieczęcią placówki.

 8. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą brane pod uwagę jury.

 9. Koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki prac pokrywa uczestnik.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie. 

 1. Kryteria oceny: 

 1. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych, w każdej przewidziane jest przyznanie 3 nagród i 3 wyróżnień, w postaci nagród rzeczowych.

 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 3. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę osobista interpretacja tematu, jak również walory formalne i kolorystyczne.

 4. Prace należy składać i przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  Ul. Kościuszki 13
  34-500  Zakopane

 5. Prace nagrodzone i wyróżnione przez jury prezentowane będą na wystawie w Zakopanem oraz w internecie i przechodzą na własność organizatora. 

  VI. Uwagi organizacyjne:

 1. Uczestnicy konkursu, których prace otrzymały nagrody i wyróżnienia, zostaną poinformowani przez organizatorów w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

 2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zamiejscowym zakwaterowania i wyżywienia.

 3. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą uczestnikom podczas uroczystego spotkania we wrześniu 2015r.

 4. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, pozostałe należy odebrać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.

 9. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane,
  tel. 18 20 20 436, 425


KONKURS NA ZDJĘCIE ZAKOPANEGO INSPIORWANE ŻYCIEM I TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA WITKIEWICZA I STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

 1. Cele konkursu:

  przybliżenie twórczości Stanisława Witkiewicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza, rozwijanie wrażliwości i talentów artystycznych 

 2.  Organizator:

  Burmistrz Miasta Zakopane
  ul. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane 

 3. Adresaci konkursu

  młodzież reprezentująca grupę wiekową 16-19 lat 

   IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę, każda uczestnicząca w konkursie placówka (szkoła) do 30 prac.

 2. Prace można składać w formie papierowej  - największy format A4 (20x30) - lub w formie elektronicznej – w formacie JPG lub TIFF i minimalnym rozmiarze 1431x2154 pikseli.

 3. Prac nie należy oprawiać.

 4. Na odwrocie pracy lub w treści e-maila należy czytelnie pracę opisać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, tytuł pracy, dokładny adres zamieszkania w przypadku prac zgłaszanych indywidualnie lub placówki w przypadku prac zgłoszonych grupowo, imię i nazwisko nauczyciela.

 5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział dziecka w konkursie podpisaną przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, zgodną z załączonym wzorem.

 6. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac, opatrzony pieczęcią placówki.

 7. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą brane pod uwagę jury.

 8. Koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki prac pokrywa uczestnik.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie. 

 1. Kryteria oceny: 

 1. Prace oceniane będą jednej grupie wiekowej, przewidziane jest przyznanie 3 nagród i 3 wyróżnień, w postaci nagród rzeczowych.

 2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 3. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę osobista interpretacja tematu, jak również walory artystyczne.

 4. Prace należy składać i przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku na adres:

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  Ul. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane

  lub elektronicznie: kultura2@zakopane.eu

 5. Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury prezentowane będą na wystawie w Zakopanem oraz w internecie i przechodzą na własność Organizatorów. 

 1. Uwagi organizacyjne:

 1. Uczestnicy konkursu, których prace otrzymały nagrody i wyróżnienia zostaną poinformowani przez organizatorów w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku

 2. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zamiejscowym zakwaterowania i wyżywienia.

 3. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą uczestnikom podczas uroczystego spotkania we wrześniu 2015r.

 4. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, pozostałe należy odebrać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r. W przypadku przesłania prac w formie elektronicznej Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nie wyłaniania zwycięzcy.

 9. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 

  Urząd Miasta Zakopane
  Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
  ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane,
  tel. 18 20 20 436, 425

Zobacz w naszym sklepie:
 • Sakiewka IVSakiewka IVSakiewka filcowa z haftowanym ludowym motywem. Zamykana na rzep. Szerokość ok. 9 cm Wysokość ok. 14 cm Długość ze sznurkiem ok. 49 cm Materiał: Filc Kolor: Kremowy
  40 zł
 • Okładka na zeszyt IIIOkładka na zeszyt IIILudowe okładka na zeszyt (A5) z jasno szarego filcu zapinana na guzik, kolorowy haft maszynowy. W komplecie zeszyt w kratkę 96 stron. Wymiary: szerokość 15 cm, długość...
  30 zł
 • Torebka filcowa IXTorebka filcowa IXTorebka filcowa z haftowanym ludowym motywem (haft maszynowy). Zamykana na zamek błyskawiczny. Środek z czerwonej podszewki, z kieszenią boczną i smyczą. Szerokość ok...
  160 zł

Powered by WEBIMPRESS
Podhalański Serwis Informacyjny "Watra" czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: kontakt@watra.pl, tel. (+48) 606 151 137

Powielanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w Podhalańskim Serwisie Informacyjnym WATRA bez zgody właściciela jest zabronione.